Li-Chen Fu

Li-Chen FuDirector

Chair Professor, Department of CSIE/EE, NTU

e-mail: lichen@ntu.edu.tw

WebSite

Po-Yuan Tseng

Po-Yuan TsengCEO

e-mail: gpytseng2018@ntu.edu.tw

Chao-Jung Huang

Chao-Jung HuangResearch Fellow

e-mail: cjhuang0717@gmail.com

Yi-Hsuan Li

Yi-Hsuan LiSecretary

Shih-Yung Chiu

Shih-Yung ChiuAssistant